26510 - 94874 - 5

Διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας

Στην παρούσα ενότητα συνοψίζεται η διαδικασία έκδοσης μιας οικοδομικής άδειας. Ειδικότερα, τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:

 

Α) Για να ξεκινήσει η μελέτη ενός οικοδομικού έργου ο Μηχανικός πρέπει να λάβει από των ιδιοκτήτη τα πλήρη στοιχεία του, καθώς και οτιδήποτε έγγραφα και εγκρίσεις έχει αυτός στα χέρια του για το συγκεκριμένο ακίνητο. Αναλυτικότερα, απαιτούνται τα ακόλουθα:

 

 

Α.1 Στοιχεία ιδιοκτήτη:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Διεύθυνση  (Πόλη , οδός, αριθμός, τκ)
  • Διεύθυνση έργου (Πόλη , οδός, αριθμός, τκ)
  • ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ
  • Αριθμός Ταυτότητας ΑΤ έκδοσης , ημερομηνία έκδοσης
  • Όνομα μητρός ,πατρός, συζύγου

 

Α.2 Τίτλοι ιδιοκτησίας:  Το Συμβόλαιο συνοδευόμενο οπό την αντίστοιχη μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο η εγγραφής στο κτηματολόγιο, όπου αυτό υπάρχει.

 

Α.3 Τοπογραφικό που συνοδεύει το συμβόλαιο: Αυτό είναι απαραίτητο, αφού το τοπογραφικό που θα σχεδιαστεί για την μελέτη πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνο με το τοπογραφικό του συμβολαίου. Αν από νέα καταμέτρηση, βρεθεί διαφορικό εμβαδόν και περίγραμμα οικοπέδου από αυτό που υπάρχει στο τοπογραφικό του συμβολαίου, τότε απαιτείται τροποποίηση συμβολαίου. Σε κάποιες περιπτώσεις όταν οι αλλαγές δεν είναι αισθητές, μπορεί και να μην γίνει τροποποίηση κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την πολεοδομία. 

 

Α.4 Οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο για το ακίνητο: Όπως για παράδειγμα η τυχόν προηγούμενη άδεια με τα σχέδια της, ρυμοτομικά σχέδια, εγκρίσεις υπηρεσιών κλπ.

 

Α.5 Βεβαίωση Δασαρχείου: Εφόσον το οικόπεδο είναι εκτός σχεδίου απαιτείται βεβαίωση από το αρμόδιο Δασαρχείο, ότι το υπόψη οικόπεδο δεν βρίσκεται σε δασική έκταση.

         

Β) Ο ιδιοκτήτης πρέπει να υπογράψει δηλώσεις ανάθεσης ανάληψης, καθώς και την αίτηση της άδειας 

 

Γ) Το επόμενο βήμα για να ξεκινήσουμε μια μελέτη είναι να γίνει ένα ακριβές τοπογραφικό διάγραμμα με βάση τις προδιαγραφές που αναφέρονται σε παρακάτω κεφάλαιο. Αυτό που έχει σημασία είναι να αποτυπωθούν σωστά οι οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές καθώς και τα υψόμετρα του οικοπέδου.

 

Δ) Βεβαίωση για το υψόμετρο του πεζοδρομίου από τον Δήμο ή την Κοινότητα (παρ.3 του Αρθ-10 του Ν-1577/85 ΓΟΚ 85).

 

Ε) Ξεκινούμε τον σχεδιασμό του έργου (μελέτη). Ενδεικτικά παραθέτουμε μια σειρά που συνήθως ακολουθούμε  κατά την μελέτη ενός οικοδομικού  έργου (σημειωτέον ότι δεν είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη σειρά):

 

Ε.1 Προμελέτη: Προσπαθούμε να τοποθετήσουμε το περίγραμμα του  κτιρίου στο οικόπεδο λαμβάνοντας υπόψη μας τον οικοδομικό  κανονισμό, τις οικοδομικές γραμμές, και όλους τους δυνατούς περιορισμούς που τυχόν  υπάρχουν στο ακίνητο. Μετά το περίγραμμα του κτιρίου δημιουργούμε τα  προσχέδια των κατόψεων  ακολουθώντας τους περιορισμούς δόμησης , ιδεατού στερεού, ύψους κλπ έχοντας πάντα στο μυαλό μας το διάγραμμα κάλυψης.

 

Ε.2 Αρχιτεκτονικά σχέδια: Όταν καταλήξουμε στην σωστότερη αρχιτεκτονική λύση προχωρούμε στην δημιουργία των τελικών αρχιτεκτονικών σχεδίων (κατόψεις, όψεις, τομές, διάγραμμα κάλυψης) . Ακολουθώντας τα πρότυπα που αναλύονται σε παρακάτω κεφάλαιο (Προδιαγραφές μελετών).

Για το διάγραμμα κάλυψης σε αυτό το σημείο πέρα από αυτά που αναφέρονται στις προδιαγραφές  παρουσιάζουμε ένα τυπικό δείγμα διαγράμματος κάλυψης για ένα απλό διώροφο κτίσμα

 

Ε.3 Τεχνική έκθεση

 

Ε.4 Στατική μελέτη

 

Ε.5 Μηχανολογικές μελέτες:  Θα πρέπει να υποβληθούν αυτές οι Η/Μ μελέτες οι οποίες απαιτούνται, σύμφωνα 

 

Στ) Για την κατάθεση του φακέλου στην πολεοδομία πρέπει ανάλογα την περίπτωση να προσκομίσουμε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:

 

1.Αίτηση του ιδιοκτήτη. Θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, την θέση του έργου, τον τίτλο του έργου (υπόδειγμα στο cd)

2. Δήλωση του ιδιοκτήτη για την ανάθεση μελέτης και επίβλεψης των εργασιών(ΦΕΚ-394/Δ/83, ΠΔ-3/8-9-83 Αρθ-3 παρ.8).

3. Δήλωση ανάληψης της μελέτης και επίβλεψης του έργου από τον μηχανικό(ΦΕΚ-394/Δ/83).

4. Προϋπολογισμός του έργου και υπολογισμός αμοιβής των μελετών (ΠΔ-515/89 και η Αποφ-81304/6083/89).

5. Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΕ (ΒΔ-188/66 ΦΕΚ-45/Α/66 και ΠΔ-696/74 Αρθ-104 παρ.2).

6. Τεχνική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού

7. Βεβαίωση για το υψόμετρο του πεζοδρομίου από τον Δήμο ή την Κοινότητα(παρ.3 του Αρθ-   10 του ΓΟΚ/85).

8. Τεχνική έκθεση για τον καθορισμό της οικοδομικής γραμμής ή διάγραμμα εφαρμογής (Εγκ-98/89). Αν αυτή έχει καθορισθεί

9. Οικοδομικές άδειες υπαρχόντων κτισμάτων στο οικόπεδο. Για αναθεώρηση υπάρχουσας άδειας απαιτούνται όλα τα σχέδια της παλιάς αδείας θεωρημένα από την πολεοδομία για το ακριβές αντίγραφο

10. Τίτλος ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό μεταγραφής όταν το οικόπεδο βρίσκεται εκτός σχεδίου ή εντός οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο.

11. Τίτλος ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό μεταγραφής όταν το οικόπεδο είναι άρτιο κατά παρέκκλιση (Εγκ-123/83).

12. Δυο σειρές αρχιτεκτονικών σχεδίων

13.Έγκριση του ΕΟΤ για τουριστικές εγκαταστάσεις. Αυτή μπορεί να  κατατεθεί  και μετά την κατάθεση τις αίτησης αδείας είναι πάντως απαραίτητη για να προχωρήσει η μελέτη στην επιτροπή αρχιτεκτονικού έλεγχου (ΕΠΑΕ)

14. Για να είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου είναι απαραίτητη η εγγραφή του μηχανικού στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο (Εγκ-66/87).

15. Για την εγγραφή μηχανικών στα μητρώα των Πολεοδομικών Υπηρεσιών ισχύει η Εγκ-Α17131/21-1-66 όπως συμπληρώθηκε με την Εγκ-Α38/3-2-68(Εγκ-24270/68 του ΥΔΕ).   

 

Ζ) Συμβολαιογραφική πράξη και πιστοποιητικό μεταγραφής για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, σύμφωνα με το Αρθρο 1 παρ. 2ββ Ν-1221/81.

 

Η) Όταν πάρουμε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις προχωρούμε στην διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας, περνώντας από στατικό, μηχανολογικό και φορολογικό έλεγχο.

 

Θ) Ειδικότερα για τον φορολογικό έλεγχο, είναι απαραίτητο να προσκομίσουμε τα παρακάτω έντυπα και αποδείξεις πληρωμών: 

- Τεύχος αμοιβών μηχανικών: Παρουσιάζονται αναλυτικά οι αμοιβές ανά εργασία, ο τρόπος υπολογισμού τους, τα φορολογικά της άδειας , το πολύχρωμο, τα έντυπα του ΙΚΑ κλπ

- Πληρωμές αμοιβών ανά μηχανικό στον ειδικό λογαριασμό κάθε μηχανικού (Με το ειδικό έντυπο αμοιβών που δίνει η Εθνική τράπεζα)

- Πληρωμή ΤΣΜΕΔΕ ανά μηχανικό (Με το ειδικό έντυπο πληρωμών ΤΣΜΕΔΕ που δίνει η Εθνική τράπεζα) - Πληρωμή ΤΣΜΕΔΕ επί προϋπολογισμού του έργου (Με το ειδικό έντυπο πληρωμών ΤΣΜΕΔΕ που δίνει η Εθνική τράπεζα)

- Πληρωμή ΦΕΜ ανά μηχανικό (Στην εφορία του μηχανικού)

- Κατάθεση φορολογικών αδείας (ΚΗ ψήφισμα, υπέρ δήμου, κλπ) στην εφορεία του έργου

-    Έναρξη εργασιών και Πληρωμή προκαταβολής στο ΙΚΑ του έργου  

-    Τέσσερα αντίγραφα αδειόχαρτου με συμπληρωμένα τα στοιχεία

 

Σημειώνεται, ότι για την οικοδομική άδεια δεν είναι απαραίτητο να πληρωθούν οι αμοιβές επίβλεψης. Αυτές θα πρέπει βέβαια να πληρωθούν στο τέλος του έργου ώστε να μπορέσει γίνει από την πολεοδομία η θεώρηση της οικοδομικής άδειας για την σύνδεση της οικοδομής με τα δίκτυα ΔΕΗ και ύδρευσης. 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Μπαλτογιάννη, Πεδινή (έναντι ξενοδοχείου "Ellopia")
  • Ιωάννινα, ΤΚ 45500, ΤΘ 785
  • Τηλ. 25610 - 94874 - 5, Κιν. 694 54 02 674
  • Email: [email protected]