26510 - 94874 - 5

Αρχιτεκτονική Μελέτη

Η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρωπίνων αναγκών στο χώρο.

Αφορά στη γενικής μελέτη των κτιριακών έργων ως ενιαίων κατασκευών στο χώρο, αλλά και των ειδικότερων μελετών όπως μελέτες διαρρυθμίσεως (διακοσμήσεως εσωτερικών) και διαμορφώσεων υπαιθρίων χώρων, μελέτη ειδικών κτιριοδομικών θεμάτων κλπ.

Ισχύοντες κανονισμοί

 

Κατά την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί που ισχύουν για τα κτιριακά έργα, όπως π.χ.

 • Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός
 • Οι ισχύοντες κανονισμοί ειδικών κτιριακών έργων (Θεάτρων, Κινηματογράφων, Σταθμών Αυτοκινήτων κλπ)
 • Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και εκτέλεση έργων εξ οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Ο Ελληνικός Κανονισμός φορτίσεως δομικών έργων.
 • Οι Κανονισμοί διαθέσεως λυμάτων ακαθάρτων κλπ. υδραυλικών εγκαταστάσεων.
 • Οι Κανονισμοί κατασκευής ανελκυστήρα.
 • Οι Κανονισμοί κεντρικής θερμάνσεως.
 • Οι Κανονισμοί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
 • Οι Κανονισμοί των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός.
 • Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας.
 • Αερίων Καυσίμων.

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από ελληνικούς κανονισμούς μπορεί να χρησιμοποιούνται διεθνείς παραδεκτοί ξένοι κανονισμοί με την έγκριση της αρμοδίας αρχής.

Περιεχόμενο αρχιτεκτονικής μελέτης

Η αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

 • Διάγραμμα κάλυψης
 • Όψεις
 • Τομές
 • Κατόψεις
 • Σχέδια λεπτομερειών
 • Τεχνική περιγραφή

 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Μπαλτογιάννη, Πεδινή (έναντι ξενοδοχείου "Ellopia")
 • Ιωάννινα, ΤΚ 45500, ΤΘ 785
 • Τηλ. 25610 - 94874 - 5, Κιν. 694 54 02 674
 • Email: [email protected]