ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Nikolaos Kaltsounis Thursday, 26 March 2015

Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας εκδίδεται από την αρμόδια Πολεοδομία, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Read more: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ