Αρχιτεκτονική Μελέτη

Nikolaos Kaltsounis Sunday, 11 October 2015

Η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρωπίνων αναγκών στο χώρο.

Αφορά στη γενικής μελέτη των κτιριακών έργων ως ενιαίων κατασκευών στο χώρο, αλλά και των ειδικότερων μελετών όπως μελέτες διαρρυθμίσεως (διακοσμήσεως εσωτερικών) και διαμορφώσεων υπαιθρίων χώρων, μελέτη ειδικών κτιριοδομικών θεμάτων κλπ.

Ισχύοντες κανονισμοί

Read more: Αρχιτεκτονική Μελέτη