26510 - 94874 - 5

Εξοικονόμηση κατ' οίκον

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Ποιους αφορά το Πρόγραμμα: Το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον αφορά κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 2.100 €/τμ, χρησιμοποιούνται ως κατοικία και οι ιδιοκτήτες τους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, είναι απαραίτητο το κτήριο να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

 

Ποιες είναι οι κατηγορίες κινήτρων και η αντίστοιχη επιχορήγηση: Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες κινήτρων (Α1’, Α2’ και Β’), στις οποίες οι ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους.

 • Ωφελούμενοι κατηγορίας Α1: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 €ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 20.000 €. Οι παραπάνω ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δάνειο άτοκο ποσοστού 30% σε συνδυασμό με επιχορήγηση 70% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 3.000 € και επιχορήγηση 7.000€.
 • Ωφελούμενοι κατηγορίας Α2: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 12.000 €και δεν ξεπερνά τις 40.000 €ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 20.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000 €. Οι παραπάνω ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δάνειο άτοκο ποσοστού 65% σε συνδυασμό με επιχορήγηση 35% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 6.500 € και επιχορήγηση 3.500€.
 • Ωφελούμενοι κατηγορίας Β: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.000 €και δεν ξεπερνά τις 60.000 €ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 60.000 € και δεν ξεπερνά τις 80.000 €. Οι παραπάνω ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δάνειο άτοκο 85% σε συνδυασμό με επιχορήγηση 15% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Ποια είναι η διαδικασία του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ οίκον:

 • Καταρχάς γίνεται έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας του Ωφελούμενου από την τράπεζα προκειμένου να πάρει δάνειο ο Ωφελούμενος.
 • Α’ ΦΑΣΗ: Γίνεται η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση από τον ενεργειακό επιθεωρητή του γραφείου μας και εκδίδεται το 1ο Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ ). 
 • Β’ ΦΑΣΗ: Σε μια από τις συμβαλλόμενες τράπεζες του Προγράμματος γίνεται η αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οικον.
 • Μετά την είσοδο του Ωφελούμενου στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον γίνονται οι κτηριακές παρεμβάσεις. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η πρόταση (συνδυασμός κτηριακών παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει την ακόλουθη απαίτηση που αποτελεί τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο του Προγράμματος: Αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2).
 • Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων πραγματοποιείται και η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση από τον ενεργειακό επιθεωρητή του γραφείου μας και εκδίδεται το νέο Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ ).
 • Βάσει του νέου Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και κατόπιν διαπίστωσης επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου (μετά από έλεγχο που γίνεται από τον φορέα του Προγράμματος), καταβάλλονται τα χρήματα στον Ωφελούμενο.

Κάποιες λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον:

 • Ο μέγιστος προϋπολογισμός του έργου είναι 15000ευρώ.
 • Το σύνολο των δαπανών των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων και του Σύμβουλου του Έργου , εργασίες τις οποίες αναλαμβάνει το τεχνικό μας γραφείο, καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα και δεν αφαιρείται το ποσό από το σύνολο των 15000 ευρώ.
 • Τα χρήματα καταβάλλονται απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό των προμηθευτών.
 • Το δάνειο έχει διάρκεια 4, 5 ή 6 χρόνια. Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη.
 • Η υλοποίηση των παρεμβάσεων και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον Ωφελούμενο στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος (3) μηνών από την ημερομηνία εκταμίευσης προκαταβολής ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή (συμβατικός χρόνος υλοποίησης). Παράταση έως 12 μήνες.
 • Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, υπάρχει η δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής σε ποσοστό 40% του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού του έργου.

Εργασίες που επιδοτούνται:

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

Η παρέμβαση αφορά κατά βάση αλλά όχι αποκλειστικά σε θερμομονωτικά/ θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες (κουφώματα αλουμινίου, ξύλου, συνθετικά pvc κλπ). Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση. Επιλέξιμη, επίσης, είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγματα (παντζούρια, ρολά).

 

 1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. διατηρητέα κτήρια, παραδοσιακοί οικισμοί).

 1. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται:

Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα ή/και λέβητα με καινούριο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατομικό) ή σύστημα που λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, Α.Π.Ε., (π.χ. καυστήρας βιομάζας, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα, κλπ.) ή σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ).

Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης.

Η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).

Πλεονεκτήματα από την συνεργασία με το γραφείο μας

 • Εξασφάλιση συνεργασίας με τράπεζα για την χρηματοδότηση σας και την ταχύτατη έγκριση του δανείου.
 • Ταχύτητα ένταξης στο πρόγραμμα, με την άμεση ενεργειακή επιθεώρηση, την έκδοση του Πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσηςκαι την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 • Δυνατότητα υλοποίησης όλων των κτηριακών παρεμβάσεων από το τεχνικό μας γραφείο, μέσω εξειδικευμένων συνεργειών και προμηθευτών, με την επίβλεψη πολιτικού μηχανικού. Γεγονός που σας απαλλάσσει από τον κόπο να βρείτε προμηθευτές και συνεργεία καθώς και από τον κίνδυνο να επιλέξετε κάποιο μη εξειδικευμένο προσωπικό για τις εργασίες που θα απαιτηθούν.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω διεύθυνση http://exoikonomisi.ypeka.gr/

 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Μπαλτογιάννη, Πεδινή (έναντι ξενοδοχείου "Ellopia")
 • Ιωάννινα, ΤΚ 45500, ΤΘ 785
 • Τηλ. 25610 - 94874 - 5, Κιν. 694 54 02 674
 • Email: [email protected]