Επιμετρήσεις Ιδιωτικών Έργων

Nikolaos Kaltsounis Friday, 17 July 2015

Αναλαμβάνονται επιμετρήσεις διάφορων τμημάτων μιας κατασκευής, όπως επιχρισμάτων, χρωματισμών, επιστρώσεων, επενδύσεων κ.λ.π. Η επιμέτρηση αποτελεί την ποσοτική πιστοποίηση της εκτελεσμένης εργασίας. Υπάρχει και η δυνατότητα της τμηματικής επιμέτρησης για την οικονομική παρακολούθηση των εργασιών. Απευθύνεται σε εργολάβους-εργοδότες, υπεργολάβους και τεχνικές εταιρείες.