26510 - 94874 - 5

Νομοθεσία Πυροπροστασίας σε Υφιστάμενα Κτίρια

Για όλες τις χρήσεις κτιρίων, πλην αυτής των ξενοδοχείων, η έναρξη ισχύος του Π.∆. 71/88 καθορίσθηκε να είναι δώδεκα (12) µήνες µετά τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή τη 17-2-1989.

Για δε τα νέα και υφιστάµενα ξενοδοχεία ορίσθηκε ένα (1) µήνα µετά τη δηµοσίευσή του, δηλαδή τη 17-3-1988.

Για τα υφιστάµενα κτίρια, υπάρχει νοµοθεσία που καθορίζει τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας για τις εξής χρήσεις:

 

 • Χώροι συνάθροισης κοινού (π.χ. χώροι αναψυχής, κέντρα διασκέδασης κάτω των 200 ατόµων κ.λ.π.), έχει εφαρµογή η 3/1981 Πυρ/κή ∆ιάταξη (ΦΕΚ Β' Β' 20).
 • Θέατρα, κινηµατογράφοι και κέντρα διασκέδασης άνω των 200 ατόµων: έχει εφαρµογή ο Α.Ν.445/36, ο Α.Ν. 446/36 και το Β.∆. 15/1956.
 • Ξενοδοχειακά καταλύµατα: έχει εφαρµογή το Κεφ. Β' του Π.∆. 71/88 (ΦΕΚ Α' 32).
 • Εµπορικά καταστήµατα: Πυροσβεστική ∆ιάταξη υπ’ αριθ. 8γ/2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄276)
 • Σταθµοί αυτοκινήτων: Π.∆. 455/1976 (ΦΕΚ Α' 169).
 • Βιοµηχανίες - Βιοτεχνίες: ΥΑ Αριθµ. Φ 15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ Β΄90 30.1.2006)

Σηµείωση: Για τις άλλες χρήσεις των κτιρίων που δεν υπάρχει νοµοθετική ρύθµιση, τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας προτείνονται κατά περίπτωση από εντεταλµένο Αξιωµατικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο οποίος ύστερα από αυτοψία που διενεργεί στο χώρο, συντάσσει Έκθεση Επιθεώρησης.

 1. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το βασικό νοµικό πλαίσιο που ρυθµίζει τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας στη βιοµηχανία, µε τη γενικότερη έννοια, είναι το παρακάτω:

α) ΥΑ Αριθµ. Φ 15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ Β΄90 30.1.2006) Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελµατικά εργαστήρια, αποθήκες και µηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄) και σε λοιπές δραστηριότητες.

β) Κ.Υ.Α. 7376/1991 "Λήψη µέτρων και µέσων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις ανάµειξης συσκευασίας και αποθηκών λιπαντικών, ελαίων και λιπών".

γ) Κ.Υ.Α. ∆7/91/4817/90 "Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις µεταλλείων και λατοµείων".

δ) Κ.Υ.Α. 34458/90 "Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιοµηχανιών πετρελαίου".

ε) Κ.Υ.Α. Π-7086/88 "Για εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών (π.χ. SHELL, ΒΡ κ.λ.π.) που ανήκουν στο σύνδεσµο εµπορίας πετρελαιοειδών".

στ) Κ.Υ.Α. 28-6-1991(ΦΕΚ Β 578/91) "Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίµων των επιχειρήσεων, που δεν αποτελούν εταιρείες εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων".

ζ) Κ.Υ.Α. ∆3/26080/1996 "Κανονισµός εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων µέσα σε Αεροδρόµια".

η) Κ.Υ.Α. ∆3/14858/1993 (ΦΕΚ 477/ Β'/1.7.1993). Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, εµφιάλωσης, διακίνησης και διανοµής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες

θ) Κ.Υ.Α. ∆3/5286/1997 (ΦΕΚ 23626/Β’/1997) Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και µέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar.

ι) Κ.Υ.Α. ∆3/11346/2003 (ΦΕΚ 963/Β’/2003) Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar

 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Για τις αποθήκες αυτές τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας καθορίζονται στην υπ' αριθ. 6/1996 Πυροσβεστική ∆ιάταξη, µε την οποία καθορίζονται:

- τα ελάχιστα αναγκαία µέτρα παθητικής πυροπροστασίας, όπως δείκτες πυραντίστασης των δοµικών υλικών των πυροδιαµερισµάτων, µέγιστα εµβαδά πυροδιαµερισµάτων, αριθµός και πλάτος οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου, φωτισµός ασφαλείας κ.λ.π.

- τα ελάχιστα αναγκαία προληπτικά µέτρα, όπως αποφυγή ύπαρξης γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους, η αποθήκευση των υλικών να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι οδεύσεις διαφυγής να µένουν ελεύθερες σε όλο το µήκος τους, καλός αερισµός των χώρων, κ.λ.π.

- τα ελάχιστα αναγκαία µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας όπως φορητοί πυροσβεστήρες, αυτόµατο σύσrηµα πυρανίχνευσης, αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης, µόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόµατο σύστηµα ολικής κατάκλισης κ.λ.π.

 

Τα κριτήρια για την επιβολή των µέτρων και µέσων παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας είναι:

 • Η κατηγορία κινδύνου (Ζ0, Ζ1, Ζ2 και Ζ3) που εντάσσεται η κάθε αποθήκη µε βάση το µέσο πυροθερµικό της φορτίο.
 • Το εµβαδά της στεγασµένης επιφάνειας που καταλαµβάνει η αποθήκη.
 • Η συστέγαση στο ίδιο κτίριο καταστηµάτων µε επιχειρήσεις άλλων χρήσεων.
 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ

Για αυτά ισχύουν:

Όσα έχουν εφαρµόσει τις ∆ιατάξεις της 2/79 Πυρ/κής ∆/ξης και έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας πριν από την εφαρµογή του Κανονισµού Πυροπροστασίας, εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς αυτό.

Για τα ξενοδοχεία που για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυµούν να εφαρµόσουν τις διατάξεις της 2/79 ή δε συντάχθηκε καθόλου µελέτη πυροπροστασίας, υποχρεούνται να εφαρµόσουν τις διατάξεις του Κανονισµού Πυρ/σίας Υφισταµένων Ξενοδοχείων.

Τα ξενοδοχεία που εφαρµόζουν τον Κανονισµό Πυροπροστασίας µπορούµε να τα χωρίσουµε σε αυτά που είναι κάτω από 12 κλίνες και αυτά πάνω από 12 κλίνες - τα κάτω από 12 κλίνες εφαρµόζουν µόνο τα µέτρα πυροπροστασίας του άρθρου 18 - τα πάνω από 12 κλίνες εφαρµόζουν τα µέτρα των άρθρων 18 και 19, δηλαδή τους πίνακες αξιολόγησης και εφόσον από αυτούς προκύπτει αποδεκτή πυροπροστασία χορηγείται πιστοποιητικό, ειδάλλως γίνονται παρεµβάσεις µέχρι να γίνει αποδεκτά, δηλαδή επιβάλλονται πρόσθετα µέτρα πυροπροστασίας.

 1. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Αίθουσες συγκέντρωσης κοινού είναι: Θέατρα, Κιν/φοι, Εστιάσεως, Ψυχαγωγίας, Εκθέσεων,διαλέξεων, λεσχών, χορού κ.λ.π.

∆ιακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε το θεωρητικό πληθυσµό, ήτοι:

Κατηγορία Α µέχρι 200 άτοµα

Κατηγορία Β 201-1000 άτοµα

Κατηγορία Γ 1001 και άνω.

Για τους χώρους αυτούς τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας καθορίζονται στην υπ' αριθ. 3/1981 Πυρ/κή ∆ιάταξη (ΦΕΚ Β' Β' 20) Πυροσβεστική ∆ιάταξη, µε την οποία καθορίζονται και προδιαγράφονται βασικά τα εξής:

α) Έξοδοι κινδύνου.

β) Φωτεινή σήµανση - φωτισµός ασφαλείας.

γ) Πυροδιαµερισµατοποίηση των χώρων υψηλού βαθµού κινδύνου.

δ) Ενεργητική πυροπροστασία:

 (1) Υδροδοτικό πυροσβεστικά δίκτυο.

 (2) Αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού ύδατος.

 (3) Αυτόµατο σύστηµα C02 ή σκόνης τοπικής εφαρµογής σε καυτές επιφάνειες.

 (4) Φορητά µέσα.

 (5) Βοηθητικά εργαλεία.

ε) Αποκλίσεις

∆ικαίωµα αποκλίσεων έχουν όλοι οι χώροι συνάθροισης κοινού, οι αποθήκες και τα εµπορικά καταστήµατα που ήδη λειτουργούν σε κτίρια, τα οποία έχουν άδεια οικοδοµής πριν από την έναρξη ισχύος του Π.∆. 71/1988 δηλ. πριν από τη 17-2-1989 και εφόσον είναι αποδεδειγµένη η αδυναµία πλήρους συµµόρφωσης. Τότε η Πυρ/κή Αρχή εγκρίνει αποκλίσεις, για το σκοπό αυτό συγκροτείται Πρωτοβάθµια Επιτροπή αποκλίσεων.

Η απόφαση της επιτροπής κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο επιχειρηµατία µε αποδεικτικά επίδοσης και έχει δικαίωµα αυτός µέσα σε ένα (1) µήνα να προσφύγει στη δευτεροβάθµια επιτροπή αποκλίσεων, η οποία συγκροτείται για ένα (1) χρόνο µε απόφαση του Νοµάρχη και αποτελείται από το ∆/κτή της Πυρ/κής Υπηρεσίας και δύο (2) τεχνικούς επιστήµονες, που έχουν την ιδιότητα του ∆ηµοσίου υπαλλήλου. Η απόφαση της ∆ευτεροβάθµιας επιτροπής αποκλίσεων είναι υποχρεωτική για τον επιχειρηµατία.

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Για τους χώρους αυτούς τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας καθορίζονται από την Πυροσβεστική ∆ιάταξη υπ’ αριθ. 8γ/2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄276)

Tα εµπορικά καταστήµατα εντάσσονται ανάλογα µε τη δραστηριότητά τους σε κατηγορίες κινδύνου (Ζ0, Ζ1, Ζ2, Ζ3). Για κάθε κατηγορία προβλέπονται συγκεκριµένα µέτρα και µέσα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, ανάλογα µε το εµβαδόν της συνολικής στεγασµένης επιφάνειας του καταστήµατος.

 1. ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Για τις κατοικίες που βρίσκονται σε υφιστάµενα κτίρια, δεν υπάρχει νοµικό καθεστώς που να καθορίζει συγκεκριµένα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας.

Για τις κατοικίες που βρίσκονται σε νέα κτίρια, τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας καθορίζονται στο άρθρο 5 του Π.∆. 71/1988, ενώ για τους χώρους του λεβητοστασίου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Π .∆. 922/ 1979. Όµως επειδή δεν υπάρχει Αρχή που να δίνει άδεια λειτουργίας στα κτίρια κατοικιών, δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί η συµµόρφωση αυτών µε τα οριζόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία. Γι' αυτό απαιτείται οι διαχειριστές αυτών να απαιτούν από τους κατασκευαστές να εγκαθιστούν στους διάφορους χώρους των κτιρίων µε χρήση κατοικίας τα αναγκαία µέτρα και µέσα πυροπροστασίας.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Μπαλτογιάννη, Πεδινή (έναντι ξενοδοχείου "Ellopia")
 • Ιωάννινα, ΤΚ 45500, ΤΘ 785
 • Τηλ. 25610 - 94874 - 5, Κιν. 694 54 02 674
 • Email: [email protected]