26510 - 94874 - 5

Νομοθεσία Πυροπροστασίας σε Νέα Κτίρια

Όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτως της χρήσης τους, διακρίνονται από άποψη πυροπροστασίας σε υφιστάµενα και νέα.

Οριακό σηµείο για τη διάκρισή τους αυτή, Θεωρείται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Π.∆.71/1988 (Α' 32) "Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων". Ως Υφιστάµενα κτίρια θεωρούνται εκείνα που η οικοδοµική τους άδεια εκδόθηκε πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του προαναφερόµενου Προεδρικού ∆/τος, ενώ ως Νέα θεωρούνται εκείνα τα κτίρια που η οικοδοµική τους άδεια εκδόθηκε µετά την έναρξη ισχύος του Π.∆. 71/1988.

 

Επίσης η πυροπροστασία των κτιρίων χωρίζεται σε δύο επιµέρους τοµείς:

 • στην παθητική πυροπροστασία
 • στην ενεργητική πυροπροστασία

Με τον όρο παθητική πυροπροστασία εννοούµε το σύνολο των µέτρων εκείνων που έχουν παρθεί µε την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συµβάντος, καθώς και την αποφυγή µετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια.

Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούµε τα µέσα πυροπροστασίας που πρέπει να εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση µιας πυρκαγιάς ή στην άµεση αντιµετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη.

Γενικά

Για τα κτίρια αυτά έχει εφαρµογή το Π.∆. 71/88 ‘’ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ’’ και τα οποία ανάλογα µε τη χρήση τους ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κατοικίες
 • Ξενοδοχεία
 • Εκπαίδευσης
 • Γραφεία
 • Καταστήµατα
 • Χώροι συνάθροισης κοινού
 • Βιοµηχανίες- Βιοτεχνίες `
 • Κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
 • Κτίρια Σωφρονισµού
 • Χώροι στάθµευσης οχηµάτων και πρατηρίων υγρών καυσίµων

Στις περιπτώσεις όπου σε ένα κτίριο πρόκειται να λειτουργήσει µια επιχείρηση που υπάγεται σε διαφορετική χρήση από αυτή που έχει καταταχθεί το κτίριο σύµφωνα µε την άδεια οικοδοµής του, απαιτείται να προβεί σε αλλαγή της χρήσης του από την αρµόδια Πολεοδοµική Αρχή.

Μέτρα πυροπροστασίας

Με τον Κανονισµό Πυροπροστασίας Κτιρίων επιβάλλονται µέτρα παθητικής και ενεργητικής Πυροπροστασίας.

Στην παθητική πυροπροστασία µεταξύ άλλων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχει κάθε κτίριο ανάλογα µε τη χρήση του, όπως δοµικά στοιχεία, οδεύσεις διαφυγής, φωτεινή σήµανση και φωτισµός των οδεύσεων διαφυγής, καθώς και τα παρακάτω:

- Οι επικίνδυνοι χώροι πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαµέρισµα και δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά, από κάτω ή σε άµεση γειτονία µε τις εξόδους των κτιρίων.

- Πυροδιαµερισµατοποίηση των κτιρίων. (Το µέγιστο εµβαδά πυροδιαµερίσµατος εξαρτάται από τη χρήση του κτιρίου).

- Κλιµακοστάσιο πυρ/στών σε κτίρια µε ύψος µεγαλύτερο από 25 µ.

- Ανελκυστήρας πυρ/στών σε κτίρια µε ύψος µεγαλύτερο από 28 µ.

Τα µέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας που πρέπει ανάλογα της χρήσης και του πληθυσµού, να διαθέτουν τα κτίρια είναι:

- Υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο όπου προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις για κάθε κτίριο, καθώς και στα κτίρια µε ύψος µεγαλύτερο από 28 µ.

- Αυτόµατο σύστηµα καταιονητήρων όπου απαιτείται για κάθε κτίριο ανάλογα µε τη χρήση του.

- Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης στους επικίνδυνους χώρους και όπου απαιτείται για κάθε κτίριο ανάλογα µε τη χρήση του.

- Αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης ολικής κατάκλισης ή τοπικής εφαρµογής όπου απαιτείται.

- Φορητοί πυροσβεστήρες.

- Βοηθητικά εργαλεία και µέσα κ.λ.π.

- Συγκρότηση και εκπαίδευση οµάδων πυροπροστασίας.

Μελέτη Πυροπροστασίας

Για κάθε κτίριο συντάσσεται µελέτη πυροπροστασίας κατά το στάδιο έκδοσης της οικοδοµικής άδειας που εγκρίνεται η µεν µελέτη παθητικής από την Πολεοδοµία, η δε µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Για τα υφιστάµενα κτίρια η έγκριση των µελετών πυροπροστασίας γίνεται µόνο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας εκτός των απλών περιπτώσεων απαιτείται πιστοποιητικά πυροπροστασίας.

 1. ΝΕΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ

Είναι αυτές που λειτουργούν σε κτίρια για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια οικοδοµής µετά την 17-2-1989. H παθητική πυροπροστασία αυτών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.∆. 71/1988, ενώ η ενεργητική πυροπροστασία πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις της ΥΑ Αριθµ. Φ 15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ Β΄90 30.1.2006) που από τις 27.2.2006 αντικατέστησε την Κ.Υ.Α. 5905/1995.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Μπαλτογιάννη, Πεδινή (έναντι ξενοδοχείου "Ellopia")
 • Ιωάννινα, ΤΚ 45500, ΤΘ 785
 • Τηλ. 25610 - 94874 - 5, Κιν. 694 54 02 674
 • Email: [email protected]