26510 - 94874 - 5

Διαδικασία Νομιμοποίησης Αυθαίρετων Σταυλικών-Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

Διαδικασία Νομιμοποίησης Αυθαίρετων  Σταυλικών-Κτηνοτροφικών  Εγκαταστάσεων

(κεφάλαιο Ζ, άρθρο 1 της υπ’ αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου)

Το άρθρο 1 του κεφαλαίου Ζ της υπ’ αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου αναμορφώνεται ως εξής:

Η διατήρηση αυθαίρετων σταυλικών εγκαταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρο 23 του ν. 4178/2013 και της παρ. 3.α και 3.β του άρθρου 63 του ν. 4235/2014.

Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με την καταβολή παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 300 ευρώ και χωρίς την επιβολή προστίμου .

 

Η εν λόγω ρύθμιση αφορά όλες τις αυθαίρετες κατασκευές των κτηνοτροφικών - σταυλικών εγκαταστάσεων για την εκτροφή και εκμετάλλευση παραγωγικών/ αγροτικών ζώων ανεξαρτήτως μεγέθους (π.χ. κάλυψης, δόμησης κ.λ.π.) και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής επιφάνειας μέχρι 35,00 τ.μ., σε δημόσιες υπό νόμιμη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις εκμεταλλευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την υπαγωγή είναι:

α) Αίτηση

β) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης , με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου θα αποτυπώνονται από τον μηχανικό τα σημεία των σταυλικών εγκαταστάσεων

γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35,00 τ.μ., καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταυλικών εγκαταστάσεων

δ) Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

Η προθεσμία για την υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ της δήλωσης υπαγωγής για τις αυθαίρετες σταυλικές–κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και συνοδών κτιρίων, λήγει στις 6-2-2016.

Οι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που υπέβαλλαν αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μέχρι 30-06-2012 στις κατά τόπους Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στα πλαίσια του άρθρου 4 του ν. 3399/2005 ο οποίος καταργήθηκε, ανεξαρτήτων εάν έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις στο φάκελο τους υπάγονται στο άρθρο 23 του ν 4178/2013.

Στην περίπτωση που στο φάκελο τους περιλαμβάνεται διάγραμμα κάλυψης και βεβαίωση στατικής επάρκειας όπου αυτή απαιτείται δεν απαιτείται η προσκόμιση της τεχνικής έκθεσης μηχανικών του άρθρου 23 του ν.4178/2013.Επίσης δεν καταβάλλεται το παράβολο των τριακοσίων (300) ευρώ υπέρ του ελληνικού δημοσίου.

Αποφάσεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση που εκδόθηκαν μετά τις 30-06-2012 σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3399/2005 και αφορούν αιτήσεις ενδιαφερόμενων φορέων που υποβλήθηκαν στις ΔΑΟΚ των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων μέχρι 30-06-2012 θεωρούνται νόμιμες.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Μπαλτογιάννη, Πεδινή (έναντι ξενοδοχείου "Ellopia")
  • Ιωάννινα, ΤΚ 45500, ΤΘ 785
  • Τηλ. 25610 - 94874 - 5, Κιν. 694 54 02 674
  • Email: [email protected]